Ponaglenie Wojewoda

Co do zasady termin jaki organy publiczne mają na załatwienie Twojej sprawy określa art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że załatwienie sprawy administracyjnej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od wszczęcia postępowania. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej termin ten wynosi dwa miesiące.

Zobacz cały artykuł „Ponaglenie Wojewoda”

Deportacja Koronawirus

W dobie epidemii koronawirusa życie zarówno obywateli, jak i cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napotyka na różnego rodzaju utrudnienia. Jednym z nich jest obowiązek poddania się kwarantannie przez osoby przekraczające granicę Polski na podstawie § 2 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny grozi kara do 30 000 zł, nakładana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Zobacz cały artykuł „Deportacja Koronawirus”

Wysokość zachowku

Wysokość zachowku wynosi połowę udziału spadkowego który przypadałby zstępnemu, małżonkowi lub rodzicom spadkobiercy, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. W przypadku, w którym uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny jest małoletni, uprawniony jest do dwóch trzecich wartości udziału.

Zobacz cały artykuł „Wysokość zachowku”

Zatrudnianie cudzoziemców – prawnik pełnomocnik

Kancelaria reprezentuje pracodawców w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Indywidualnie analizujemy sytuację oraz pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie, które pozwoli uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w różnych sprawach związanych z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce. Zajmujemy się zarówno uzyskiwaniem pojedynczych zezwoleń, jak i kompleksową obsługą pracodawców, wypełniając w ich imieniu wszystkie obowiązki.

Zobacz cały artykuł „Zatrudnianie cudzoziemców – prawnik pełnomocnik”

Odwołanie – karta pobytu

Cudzoziemiec zamierzający zamieszkać na stałe w Polsce musi zalegalizować tutaj swój pobyt. Najpopularniejszym jego sposobem jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej kolejności, następnie po spełnieniu dodatkowych warunków pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wniosek o kartę pobytu, z tytułu powyższych zezwoleń rozpoznaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Zobacz cały artykuł „Odwołanie – karta pobytu”

Niegodność dziedziczenia

Jedną z możliwości pozbawienie spadkobiercy prawa do dziedziczenie jest uznanie go przez Sąd za niegodnego. Stwierdzenie przez Sąd, iż dana osoba jest niegodna dziedziczenia wyklucza go z kręgu spadkobierców, powodując iż w świetle prawa taka osoba jest traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku. Orzeczenie to pozbawia również prawa do zachowku, którego warunkiem jest to by dana osoba była w kręgu osób powołanych do spadku z ustawy (uznanie za niegodnego dziedziczenia wyklucza daną osobę z tego kręgu).

Zobacz cały artykuł „Niegodność dziedziczenia”

Karta pobytu dla cudzoziemca

Karta pobytu jest dokumentem, który otrzymuje cudzoziemiec po uzyskaniu w Polsce:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy;
  • Zezwolenia na pobyt stały;
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • Ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).
Zobacz cały artykuł „Karta pobytu dla cudzoziemca”