Potwierdzenie posiadania obywatelstwa

Instytucja potwierdzenia posiadania obywatelstwa Polskiego jest skierowana do osób, które są obywatelami Polski, ale nie mają dokumentu to potwierdzającego, przez co nie mogą wyrobić polskiego paszportu czy polskiego dowodu osobistego. Najczęściej potwierdzenia posiadania obywatelstwa Polskie potrzebują osoby, które przed laty wyjechały z kraju, uzyskały obywatelstwo innego Państwa i przez dłuższy okres czasu nie potrzebowały Polskich dokumentów. Kolejną sytuacją faktyczną, kiedy procedura potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego może okazać się przydatna jest sytuacja, kiedy to rodzicie (bądź rodzic) wnioskodawcy posiadali obywatelstwo Polskie, a następnie wyjechali z kraju, zamieszkiwali za granicą i tam na świat przyszło ich dziecko. W takiej sytuacji jedynym sposobem dla dziecka rozstrzygnięcie kwestii posiadania obywatelstwa polskiego jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa.

Zobacz cały artykuł „Potwierdzenie posiadania obywatelstwa”

Testament a zachowek

W polskim porządku prawnym jedyną czynnością za pomocą której można rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci jest testament. W zakresie dysponowanie majątkiem spadkodawca korzysta z zasady swobody testowania, co oznacza, że poza pewnymi określonymi w ustawie przypadkami (np. dotyczącymi określonego w art. 962 k.c. zakazu dołączania warunku i terminu przy powołaniu spadkobiercy testamentowego) spadkobierca dysponuje pełną swobodą co do powoływania spadkobierców, oraz dokonywania zapisów, zarówno co do osób na rzecz których są dokonywane, jak i składników majątkowych, które zostają przekazane.

Zobacz cały artykuł „Testament a zachowek”

Karta pobytu – odmowa

Cudzoziemiec zamierzający zamieszkać na stałe w Polsce musi zalegalizować tutaj swój pobyt. Najpopularniejszym jego sposobem jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, w pierwszej kolejności, następnie po spełnieniu dodatkowych warunków pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wniosek o kartę pobytu, z tytułu powyższych zezwoleń rozpoznaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Zobacz cały artykuł „Karta pobytu – odmowa”