Pomoc prawna dla Ukraińców

W związku z konfliktem na Ukrainie, wielu mieszkańców tamtych terenów będzie chciało przedostać się do Polski, aby znaleźć tu schronienie i bezpieczne warunki do dalszego codziennego funkcjonowania. Dla wielu z nich rodzi to szereg problemów dotyczących legalizacji pobytu, uzyskania zezwolenia na pracę, zalegalizowania związku czy połączenia z rodziną.

Kancelaria odpowie na wszelkie pytania związane z prawem imigracyjnym i uchodźczym i pomoże kompleksowo rozwiązać wszelkie problemy, z którymi zgłoszą się osoby poszukujące wsparcia prawnego. Możemy w szczególności zająć się sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu, nadania statusu uchodźcy, deportacji, wykreśleniem z systemu SIS, a także uzyskaniem dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa w Polsce, uzyskaniem obywatelstwa polskiego czy rejestracją aktów stanu cywilnego w Polsce. Kancelaria może pomóc również w przeniesieniu biznesu

Prowadzimy sprawy o udzielnie ochrony międzynarodowej (azyl, status uchodźcy). Mając na względzie aktualną sytuację na Ukrainie azyl w Polsce może być bardzo dobrą decyzją.

Oferujemy także usługi w zakresie prawa handlowego w szczególności zakładania działalności gospodarczej oraz spółek na terenie RP, dokonywaniem wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przenoszeniem biznesu do Polski.

Zajmujemy się uzyskaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i pomagamy uzyskać zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Znajdziemy rozwiązanie dla osób chcących sprowadzić do Polski swoje rodziny wciąż przebywające na terenie Ukrainy nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach prawnych.

Współpraca z Kancelarią pomoże w uregulowaniu sytuacji pobytowej i zawodowej w Polsce w optymalny sposób, tak aby nie rodziła ona w przyszłości żadnych problemów. Zapraszamy do kontaktu.

Konsultacje są darmowe.

Legal assistance for Ukrainians

Due to the conflict in Ukraine, many inhabitants of those areas will want to get to Poland to find shelter and safe conditions for everyday life. For many of them, it raises a number of problems related to the legalization of stay, obtaining a work permit, legalization of a relationship or reunification with the family.

The law firm will answer any questions related to immigration and refugee law and will help to comprehensively solve any problems that people seeking legal support will report to. We can, in particular, deal with matters relating to the legalization of stay, granting the refugee status, deportation, deletion from the SIS system, as well as obtaining documents needed to marry in Poland, obtaining Polish citizenship or registration of civil status records in Poland. The law firm can also help you relocate your business

We conduct cases for granting international protection (asylum, refugee status). Considering the current situation in Ukraine, asylum in Poland may be a very good decision.

We also offer services in the field of commercial law, in particular, setting up a business and companies in the territory of the Republic of Poland, making any changes to the National Court Register, as well as transferring business to Poland.

We deal with obtaining declarations on entrusting work and work permits for foreigners, and we help to obtain a residence permit for the purpose of performing work or running a business.

We will find a solution for people who want to bring their families to Poland who are still in Ukraine, even in very complicated legal situations.

Cooperation with the Law Firm will help to regulate the residence and professional situation in Poland in an optimal way, so that it does not cause any problems in the future. Please do not hesitate to contact us.

Consultation is free.

Юридична допомога українцям

Через конфлікт в Україні багато жителів цих районів захочуть потрапити до Польщі, щоб знайти притулок та безпечні умови для повсякденного життя. Для багатьох із них виникає низка проблем, пов’язаних із легалізацією перебування, отриманням дозволу на роботу, легалізацією стосунків чи возз’єднанням із сім’єю.

Юридична фірма відповість на будь-які питання, пов’язані з імміграційним та біженським законодавством, а також допоможе комплексно вирішити будь-які проблеми, на які звернуться люди, які звертаються за юридичною підтримкою. Ми можемо, зокрема, вирішувати питання, що стосуються легалізації перебування, надання статусу біженця, депортації, видалення з системи SIS, а також отримання документів, необхідних для одруження в Польщі, отримання польського громадянства або реєстрації актів цивільного стану в Польща. Юридична фірма також може допомогти вам перенести ваш бізнес

Ми ведемо справи про надання міжнародного захисту (притулок, статус біженця). Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, надання притулку в Польщі може бути дуже хорошим рішенням.

Ми також пропонуємо послуги у сфері комерційного права, зокрема, створення бізнесу та компаній на території Республіки Польща, внесення будь-яких змін до Національного судового реєстру, а також перенесення бізнесу в Польщу.

Ми займаємося отриманням декларацій про доручення роботи та дозволів на роботу іноземцям, а також допомагаємо отримати посвідку на проживання з метою виконання роботи чи ведення бізнесу.

Ми знайдемо рішення для людей, які хочуть привезти свої сім’ї до Польщі, які все ще перебувають в Україні, навіть у дуже складних правових ситуаціях.

Співпраця з юридичною фірмою допоможе оптимально врегулювати ситуацію з проживанням та професійною діяльністю в Польщі, щоб це не виникало проблем у майбутньому. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас.

Консультація безкоштовна.

Юридическая помощь для украинцев

Из-за конфликта в Украине многие жители этих районов захотят попасть в Польшу, чтобы найти убежище и безопасные условия для повседневной жизни. Для многих из них возникает ряд проблем, связанных с легализацией пребывания, получением разрешения на работу, легализацией отношений или воссоединением с семьей.

Юридическая фирма ответит на любые вопросы, связанные с иммиграционным и беженским законодательством, и поможет комплексно решить любые проблемы, с которыми обратятся лица, обращающиеся за юридической помощью. Мы можем, в частности, заниматься вопросами, связанными с легализацией пребывания, предоставлением статуса беженца, депортацией, исключением из системы SIS, а также получением документов, необходимых для вступления в брак в Польше, получением польского гражданства или регистрацией актов гражданского состояния в Польша. Юридическая фирма также может помочь вам переместить ваш бизнес

Ведем дела о предоставлении международной защиты (убежище, статус беженца). Учитывая текущую ситуацию в Украине, убежище в Польше может быть очень хорошим решением.

Мы также предлагаем услуги в области коммерческого права, в частности, создание бизнеса и компаний на территории Республики Польша, внесение любых изменений в Государственный судебный реестр, а также перевод бизнеса в Польшу.

Мы занимаемся получением деклараций о поручении работы и разрешений на работу для иностранцев, а также помогаем получить вид на жительство с целью выполнения работы или ведения бизнеса.

Мы найдем решение для людей, которые хотят привезти свои семьи в Польшу, которые все еще находятся в Украине, даже в очень сложных юридических ситуациях.

Сотрудничество с юридической фирмой поможет оптимально урегулировать статус проживания и профессиональной деятельности в Польше, чтобы в будущем это не вызывало никаких проблем. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Консультация бесплатная.

Podział spadku Adwokat Tomasz Błoński

Wstęp

W momencie otwarcia spadku, które następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, spadkobiercy wchodzą w całokształt sytuacji prawnej zmarłego. Jeśli chodzi o majątek spadkodawcy, staje się on własnością wszystkich spadkobierców jednocześnie.

Przeprowadzenie podziału spadku zmierza do zniesienia współwłasności pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. Ma to na celu przede wszystkim rozdysponowanie rzeczy i praw wchodzących w skład spadku do majątku kolejnych spadkobierców.

Ogół dodatnich składników majątku, zwany aktywami spadkowymi, jest przedmiotem działu spadku. Oznacza to, że przedmiotem działu spadku w żadnym wypadku nie są długi spadkowe. Przyjmuje się, że dział spadku można przeprowadzić poprzez zawarcie umowy, czyli umowny dział spadku, lub w drodze postępowania przed sądem, czyli sądowy dział spadku.

Zobacz cały artykuł „Podział spadku Adwokat Tomasz Błoński”

Jak dostać zachowek? Zachowek – jak go uzyskać?

Wstęp

Prawie każdy, kto ukończył osiemnaście lat ma prawo samodzielnie zdecydować, komu przypadnie jego majątek po śmierci. Jego wybór może być dowolny i nie musi być uzasadniony w żaden szczególny sposób, a osoby wybrane przez spadkodawcę mogą być w ogóle z nim nie spokrewnione. Szczególnie bliskie osoby są jednak w pewnym zakresie chronione – mają zagwarantowane prawo do części majątku, czyli zachowku. Czym jest i komu przysługuje zachowek? Jaka jest jego wysokość?

Zobacz cały artykuł „Jak dostać zachowek? Zachowek – jak go uzyskać?”

Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Warszawie?

Od kilku lat mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby zatrudnianych w Polsce cudzoziemców, co wiąże się szczególnie z ogromnym zainteresowaniem procedurą uzyskiwania zezwolenia na pracę w Warszawie, która niewątpliwie oferuje wiele możliwości na rynku pracy. W związku z tym, coraz więcej przedsiębiorców jest zainteresowanych uzyskaniem informacji pozwalających na zgodne z prawem uzyskanie zezwolenia na pracę w Warszawie. Wielu pracodawców poszukuje pomocy w postaci porady czy też w całkowitym oddaniu kwestii uzyskania zezwolenia na pracę prawnikowi.

Zobacz cały artykuł „Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Warszawie?”