Deportacja cudzoziemca to nic innego jak zobowiązanie go do powrotu, czyli wyjazdu z Polski. Do polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. W większości przypadków przybywają oni w poszukiwaniu pracy. Z różnych jednak względów zdarza się nierzadko, że znajdują się w sytuacji grożącej deportacją.

Celem cudzoziemca w Polsce jest uzyskanie karty pobytu, jednak często urzędy wydają odmowy, cudzoziemcy nie dostarczają niezbędnych dokumentów czy nie dopełniają terminów. W takich sytuacjach mogą popaść w nielegalny pobyt. Nielegalny pobyt cudzoziemca jest przesłanką deportacji cudzoziemca, tj: zobowiązania go do wyjazdu z Polski.

Również nielegalne zatrudnianie cudzoziemców i wykonywanie przez nich pracy jest powodem do ich deportacji.

Najczęściej decyzja o zobowiązania cudzoziemca do powrotu (deportacje) wydawana jest w przypadku, gdy gdy:

 1. cudzoziemiec nie opuścił terytorium Polski przed upływem okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie wizy Schengen, wizy krajowej oraz przed upływem okresu ważności tej wizy;
 2. cudzoziemiec przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego nie opuścił terytorium Polski przed upływem 90 dni pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen w każdym okresie 180 dni;
 3. cudzoziemiec wykonuje lub wykonywał nielegalną pracę w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy. Kontrolna była przeprowadzona przez uprawniony do tego organ. Praca odbywała się bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń;
 4. cudzoziemiec wykonywał prace przebywając w Polsce nielegalnie;
 5. obcokrajowiec został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary.

Deportację (Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu) wydaje właściwy miejscowo komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej.

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczony od dnia doręczenia decyzji deportacyjnej.

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (deportacyjnej) orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski. Lub na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu, który może wynosić od 6 miesięcy do aż 5 lat.

Przy deportacji orzeka się zakaz wjazdu do Polski na okres od 6 miesięcy do 3 lat – w przypadkach, jeżeli cudzoziemiec:

 • przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. Jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane;
 • nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen. Do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 • nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu. Wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 180 dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej;

Zakaz wjazdu do Polski na okres od 1 roku do 3 lat, orzeka się przy deportacji, jeżeli cudzoziemiec:

 • wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej przez uprawniony do tego organ wykonywał nielegalną pracę. To jest bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń;
 • podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakaz wjazdu do Polski na okres od 3 lat do 5 lat, jest orzekany przy deportacji, jeżeli:

 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 • dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen. Nie dotyczy wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium;
 • został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu. Ponadto istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary;
 • dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zostało to potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Deportacja z Polski 5 lat, w przypadku, jeżeli cudzoziemiec:

 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wobec cudzoziemca została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Albo zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen. Istnieje możliwość cofnięcia zakazu wjazdu do Polski.