Od kilku lat mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby zatrudnianych w Polsce cudzoziemców, co wiąże się szczególnie z ogromnym zainteresowaniem procedurą uzyskiwania zezwolenia na pracę w Warszawie, która niewątpliwie oferuje wiele możliwości na rynku pracy. W związku z tym, coraz więcej przedsiębiorców jest zainteresowanych uzyskaniem informacji pozwalających na zgodne z prawem uzyskanie zezwolenia na pracę w Warszawie. Wielu pracodawców poszukuje pomocy w postaci porady czy też w całkowitym oddaniu kwestii uzyskania zezwolenia na pracę prawnikowi.

W związku z licznymi przepisami regulującymi zatrudnianie cudzoziemców, w praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, które są trudne do oceny pod względem możliwości zatrudnienia danego cudzoziemca. Jest grupa osób, których zatrudnienie nie wymaga zezwolenia na pracę w Warszawie (np. studenci studiów stacjonarnych, absolwenci polskich szkół posiadający zezwolenie na pobyt stały, rezydent długoterminowy Unii Europejskiej, małżonkowie obywateli polskich, cudzoziemcy posiadający ochronę międzynarodową czy Kartę Polaka). Pojawiają się również wątpliwości co do możliwości pracy cudzoziemca w czasie oczekiwania na kartę pobytu (praca na pieczątce).

Legalnie w Polsce mogą przebywać cudzoziemcy, którzy uzyskali tutaj status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany oraz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Są to dokumenty uzyskiwane przez osoby, która z różnych względów nie mogą wrócić do kraju swojego pochodzenia z obawy przed naruszeniem ich praw (do życia, do zdrowia, do legalnej pracy, do życia rodzinnego). Cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt ze względów humanitarny, posiada status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, otrzymuje kartę pobytu, natomiast osoba, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany otrzymuje kartę „zgoda na pobyt tolerowany”

W większości jednak przypadków cudzoziemiec, aby móc przyjechać do Polski zobowiązany jest uzyskać w konsulacie wizę. Wizy wydawane są ze względu na wiele okoliczności (nauka, praca, wiza turystyczna). Oznaczenie wizy wskazuje ze względu, na jaką okoliczność została ona wydana. Należy pamiętać, że wiza legalizuje wyłącznie pobyt cudzoziemca. Na wizie wskazane są daty jej ważności oraz ilość dni, przez które cudzoziemiec może w Polsce przebywać. Jest ona wydawana maksymalnie na okres jednego roku.

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy w Warszawie wymaga, aby posiadał on prawo do legalnego pobytu oraz prawo do legalnego wykonywania pracy. Legalny pobyt jest to prawo, dzięki któremu cudzoziemiec może przebywać w Polsce. Zależnie od obywatelstwa, jakie posiada cudzoziemiec, różnie kształtują się możliwości uzyskania przez niego legalnego pobytu w Polsce.
Zatrudnienie cudzoziemców jest możliwe w oparciu o różne narzędzia i na podstawie różnych dokumentów. Są nimi, zezwolenie na pracę w Warszawie, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy czy zezwolenie na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę prawnik opisałby jako specjalną zgodę uprawniającą do wykonywania pracy (w zezwoleniu na pracę w Warszawie Mazowiecki Urząd Wojewódzki określa, dla kogo, na jakim stanowisku i na jakich minimalnych warunkach cudzoziemiec może pracować), pod warunkiem posiadania legalnego pobytu.

Aby pracodawca mógł poprawnie ocenić sytuację prawną chętnego do pracy cudzoziemca oraz w celu uniknięcia pomyłek i wątpliwości, powinien zapoznać się z pojęciami, które często pojawiają się w procesie powierzania pracy obcokrajowcom. Należy rozróżniać pojęcie legalnego pobytu i legalnej pracy oraz pamiętać, że do podjęcia pracy niezbędne jest spełnienia obu tych warunków przez cudzoziemca. Częstym błędem po stronie pracodawców jest mylne, przekonanie, że jeżeli cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt w Polsce i mieszka w Warszawie to automatycznie oznacza też, że ma zezwolenie na pracę w Warszawie.

Rzeczywiście jest kilka dokładnie wskazanych przypadków, kiedy jeden dokument legalizuje pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce, jednak każdą sytuację związaną z zezwoleniem na pobyt prawnik zaleciłby sprawdzić indywidualnie. Za powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy bez wymaganych zezwoleń, pracodawcy grozi kara nawet 30.000 złotych grzywny, a pracownikowi deportacja i zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do trzech lat.

Istnieją dokumenty, które legalizują zarówno pobyt, jak i stanowią zezwolenie na pracę w Warszawie cudzoziemca. Dokumentami takimi są:

a) Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.
b) Karta pobytu stałego.
c) Karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
d) Karta pobytu dla osób posiadających pobyt humanitarny.
e) Karta pobytu dla osób posiadających status uchodźcy.
f) Karta pobytu dla osób posiadających ochronę uzupełniająca.
g) Karta pobytu dla osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wyłącznie na warunkach określonych w tym zezwoleniu).
h) Karta pobytu dla osób pozostających w związku małżeńskim z obywatelem Polski.

Jeżeli chcemy zatrudnić cudzoziemca posiadającego jeden z powyższych dokumentów, możemy to zrobić bez żadnych dodatkowych formalności – aby pracować w stolicy nie potrzebuje on dodatkowego zezwolenia na pracę w Warszawie. Na każdym z tych dokumentów wskazana jest data ich ważności, która jest dla pracodawcy wiążąca.

Karty pobytu wydawane cudzoziemcom mają wskazany okres ważności. Przed upływem ważności posiadanej karty pobytu, cudzoziemiec powinien wystąpić o kolejną kartę pobytu. Co istotne, jeżeli cudzoziemiec złoży kompletny wniosek, to w okresie trwania procedury w urzędzie, przebywa on w Polsce legalnie.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, urząd powinien wstawić cudzoziemcowi do paszportu pieczątkę potwierdzającą ten stan. Zdarzają się jednak sytuacje, że pomimo złożenia kompletnego wniosku, cudzoziemiec nie ma stosownej pieczątki w paszporcie. Co istotne, złożenie wniosku sprawia, że pobyt cudzoziemca w trakcie procedury jest legalny. Pieczątka stanowi jedynie potwierdzenie tego.

W sytuacji, kiedy cudzoziemiec posiada dokument legalizujący pobyt w Warszawie, inny niż jeden z wymienionych powyżej, niezbędne będzie uzyskanie dla niego zezwolenia na pracę w Warszawie. Zezwolenie na pracę w Warszawie wydaje Wojewoda Mazowiecki na wniosek pracodawcy. W zezwoleniu wskazany jest pracodawca oraz minimalne warunki zatrudnienia. Należy pamiętać, że aby zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, musi on posiadać legalny pobyt w Polsce. Jest to pierwszy i konieczny do spełnienia warunek. Czas oczekiwania na zezwolenie na pracę wynosi około miesiąca.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę prawnik reprezentujący pracodawcę lub sam pracodawca składa do wojewody, wniosek, w którym wskazuje, kogo, na jakim stanowisku i na jakich warunkach chciałby zatrudnić. Do wniosku należy załączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rynek lokalny wydawaną przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek może zostać złożony w siedzibie urzędu wojewódzkiego, jak również może zostać wysłany listem poleconym. Zezwolenie na pracę w Warszawie udzielane jest na okres do trzech lat.

Zależnie od pracy jaką ma wykonywać cudzoziemiec, pracodawca powinien uzyskać jedno z 5 typów zezwolenia na pracę:

a) Zezwolenia na pracę typu A – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w Polsce na rzecz polskiego pracodawcy;
b) Zezwolenia na pracę typu B – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie pełnił funkcję w zarządzie osoby spółki;
c) Zezwolenia na pracę typu C – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski, jeżeli pracodawca posiada oddział w Polsce;
d) Zezwolenia na pracę typu D – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski do realizacji usługi tymczasowej, jeżeli pracodawca nie posiada oddziału w Polsce;
e) Zezwolenia na pracę typu E – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski w innym celu niż wymagające (zezwolenia na pracę typu A, B, C, D.(typ E).

W przypadku obywateli Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy istnieje możliwość zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia, które pracodawca rejestruje w urzędzie pracy. Jest to prosta czynność, a czas oczekiwania wynosi kilka dni. Jeżeli więc mamy kandydata do pracy z jednego z tych państw, możemy go zatrudnić niemalże z dnia na dzień. W tym przypadku również należy pamiętać, że cudzoziemiec musi posiadać legalny pobyt.

W przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy wykonywanej w krótkim okresie pracodawca może uzyskać dla niego zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec może pracować do 9 miesięcy w ciągu roku. Niezbędne jest oczywiście posiadanie przez cudzoziemca prawa legalnego pobytu. Opłata za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wynosi 30 złotych.

Istnieje grupa przypadków, kiedy pracodawca nie będzie musiał uzyskiwać dla cudzoziemca zezwolenia do pracy w Warszawie. Dzieje się tak, gdy:
a) Cudzoziemiec jest studentem studiów stacjonarnych;
b) Cudzoziemiec posiada Kartę Polaka;
c) Cudzoziemiec ukończył w Polsce szkołę średnią;
d) Cudzoziemiec, który ukończył w Polsce uczelnie wyższą;
e) Cudzoziemiec jest nauczycielem języka obcego;
f) Cudzoziemiec jest stałym korespondentem zagranicznych mediów posiadającym akredytacje;
g) Cudzoziemiec wykonuje usługi artystyczne nie dłużej niż 30 dni w roku.


W powyższych przypadkach niezbędne jest oczywiście, aby cudzoziemiec posiadał w Polsce legalny pobyt. Jeżeli chcemy zatrudnić osobę, która przebywa w Polsce legalnie oraz spełnia jeden z powyższych warunków, możemy to zrobić bez dodatkowych formalności.
Również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino, Watykanu mogą wykonywać pracę bez dodatkowych formalności. W innych wypadkach polecamy skontaktować się w sprawie zezwolenia na pracę z prawnikiem.


Kancelaria reprezentuje pracodawców w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, a wszelkie formalności związane z zezwoleniem na pracę prawnik jest zobowiązany dopełnić. Indywidualnie analizujemy sytuację oraz pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie, które pozwoli uzyskać zezwolenie na pracę w Warszawie jak najszybciej. W zakresie spraw związanych z legalizacją pobytu i uzyskiwania zezwolenia na pracę prawnik posiadają bardzo duże doświadczenie, co pozwala im w krótkim czasie wypełnić procedurę związaną z załatwieniem zezwolenia na pracę w Warszawie. Zajmujemy się zarówno uzyskiwaniem pojedynczych zezwoleń na pracę w Warszawie jak i kompleksową obsługą pracodawców, kiedy to wszystkie obowiązki dotyczące uzyskania zezwolenia na pracę prawnik dopełnia prawnik. Bogate doświadczenie Kancelarii i prawników w zezwoleniach na prace w Warszawie oraz obsłudze w tym zakresie wielu firm, pozwala nam przygotować i zaproponować, dostosowany do potrzeb konkretnego podmiotu zatrudniającego cudzoziemców, projekt współpracy, co bardzo często przekłada się dla przedsiębiorców w wymierne korzyści nie tylko czasowe, ale przede wszystkim finansowe. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania oraz ograniczyć czas oczekiwania na pozytywne zakończenie sprawy zezwolenia na pracę w Warszawie, ze względu na znajomość funkcjonujących procedur w warszawskich urzędach. Często spotykamy się z sytuacją, że pracodawcy rezygnując z zatrudnienia cudzoziemca ze względu na konieczność oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na prace. W przypadku zezwolenia na pracę prawnik zna rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze.