Karta pobytu jest dokumentem, który otrzymuje cudzoziemiec po uzyskaniu w Polsce:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy;
  • Zezwolenia na pobyt stały;
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • Ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

Karta pobytu cudzoziemca, w okresie na niej wskazanym, potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Do przekroczenia granicy niezbędne jest też posiadanie przez cudzoziemca ważnego dokumentu podróży (paszportu).
Dodatkowo karta pobytu cudzoziemca, pozwala cudzoziemcowi podróżować po obszarach państw strefy Schengen. Cudzoziemiec może przebywać w strefie Schengen poza Polska przez okres 90 dni w każdym 180 dniowym okresie.

Karta pobytu cudzoziemca jest ważna przez okres, na jaki została wydana.

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy karta pobytu cudzoziemca jest wydawana na okres, na jaki zostało udzielone zezwolenie.

W przypadku zezwolenia na pobyt stały, karta pobytu wydawana jest na 10 lat. Po upływie tego okresu cudzoziemiec powinien wystąpić o kolejną kartę pobytu. Warto pamiętać, że w przypadku zezwolenia na pobyt stały, po 10 latach cudzoziemiec wymienia jedynie dokument karty pobytu, a nie ma obowiązku ponownego przeprowadzania postepowania o zezwolenie na pobyt stały.

W przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Po upływie tego okresu cudzoziemiec powinien wystąpić o kolejną kartę pobytu. Warto pamiętać, że w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, po 5 latach cudzoziemiec wymienia jedynie dokument karty pobytu, a nie ma obowiązku ponownego przeprowadzania postepowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

W przypadku zgody na pobyt ze względów humanitarnych, karta pobytu dla cudzoziemca wydawana jest na 2 lata. Po upływie tego okresu cudzoziemiec powinien wystąpić o kolejną kartę pobytu. Warto pamiętać, że w przypadku zgody na pobyt ze względów humanitarnych, po 2latach cudzoziemiec wymienia jedynie dokument karty pobytu, a nie ma obowiązku ponownego przeprowadzania postepowania o zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

W przypadku uzyskania ochrony międzynarodowej, karta pobytu dla cudzoziemca wydawana jest na 3 lata dla cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy oraz 2 lata dla cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej. Po upływie tych okresów cudzoziemiec powinien wystąpić o kolejną kartę pobytu. Warto pamiętać, że w tych przypadkach cudzoziemca wymienia jedynie dokument a nie ma konieczności ponownego przeprowadzania postępowania o udzielenie mu ochrony międzynarodowej.