Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Indywidualnie analizujemy sytuację każdego cudzoziemca oraz pomagamy wybrać najlepsze rozwiązanie, które pozwoli uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w różnych sprawach związanych z pozwoleniami na pobyt w Polsce. Wielokrotnie udało nam się pomóc cudzoziemcom w uzyskania pozwolenia na pobyt pomimo tego, że z różnych, najczęściej nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, cudzoziemiec przebywał w Polsce nielegalnie.

Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce:

 • zezwolenia na pobyt czasowy;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

Do uzyskania karty pobytu przez cudzoziemca, konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez odpowiednim urzędem. Kancelaria udziela porady co do postępowania oraz niezbędnych dokumentów, jak również reprezentuje cudzoziemców w sprawach dotyczących ich legalnego pobytu przed wszystkimi urzędami oraz Sądami.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy jest najpopularniejszym i najczęściej udzielanym zezwoleniem na pobyt cudzoziemcom w Polsce. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu czasowego. Uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez cudzoziemiec wymaga spełnienia wskazanych w ustawie warunków. Mamy kilka typów zezwolenia na pobyt czasowy, a do każdego z nich niezbędny jest inny komplet dokumentów.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ubiega się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Polski jest podjęcie pracy. W zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wojewoda wskazuje konkretnego pracodawcę oraz warunki, na jakich może pracować cudzoziemiec. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu czasowego, może legalnie przebywać i pracować w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest na okres maksymalnie do lat 3. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, musi złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. fotografie;
 3. załącznik nr 1 do wniosku wypełniony przez pracodawcę;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania;
 6. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
 7. dokument potwierdzający możliwości finansowe pracodawcy;
 8. informację starosty o braku kandydatów na to stanowisko wśród bezrobotnych (tylko w niektórych przypadkach).

Kancelaria pomaga w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz reprezentuje cudzoziemców w tym postępowaniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla studenta

O zezwolenie na pobyt czasowy dla studenta ubiega się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Polski jest kształcenie się na studiach wyższych. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu czasowego oraz może legalnie przebywać w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy na studia wydawane jest na okres maksymalnie do 3 lat. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na studia, musi złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. fotografie;
 3. zaświadczenie o przyjęciu na studia;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania;
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie środków na utrzymanie w Polsce.

Kancelaria pomaga w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na studia oraz reprezentuje cudzoziemców w tym postępowaniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia firmy

O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ubiega się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Polski jest prowadzenie firmy. W zezwoleniu na pobyt czasowy na firmę wojewoda może również zezwolić na pełnienie funkcji członka zarządu. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu czasowego, może legalnie przebywać i prowadzić firmę w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy na firmę wydawane jest na okres maksymalnie do lat 3. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na firmę, musi złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. fotografie;
 3. załącznik nr 1 do wniosku;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania;
 6. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;\
 7. biznesplan;
 8. dokument potwierdzający możliwości finansowe firmy.

Kancelaria pomaga w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na firmę oraz reprezentuje cudzoziemców w tym postępowaniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu pobytu z rodziną

O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ubiega się cudzoziemiec którego celem pobytu na terytorium Polski jest pobyt z członkiem rodziny. Zezwolenia na pobyt czasowy na rodzinę uprawniają do wykonywania pracy w Polsce (nie wszystkie z tych zezwoleń). Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu czasowego i może legalnie przebywać w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy na rodzinę wydawane jest na okres maksymalnie do lat 3. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na rodzinę, musi złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. fotografie;
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania;
 5. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
 6. akt małżeństwa;
 7. akt urodzenia.

O tym, które z powyższych dokumentów będą niezbędne decyduje sytuacja konkretnego cudzoziemca. Kancelaria po analizie sprawy cudzoziemca pomoga w wyborze odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy.

Kancelaria pomaga w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na rodzinę oraz reprezentuje cudzoziemców w tym postępowaniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy inne przypadki

Powyżej opisaliśmy jedynie najbardziej popularne zezwolenia na pobyt czasowy. Jednakże powodem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy mogą być ponadto: nauka, prowadzenie szkoleń, życie rodzinne, dobro dziecka, prowadzenie badań, odbycie stażu, wolontariat, poszukiwanie pracy dla absolwentów polskich uczelni.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane cudzoziemcom szczególnie związanym z Polską. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu stałego. Karta pobyt stałego podlega wymianie co 10 lat. Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ma prawo przebywać w Polsce, może również podejmować pracę bez dodatkowych formalności. Zezwolenie to jest wydawane bezterminowo. Po odpowiednio długim pobycie na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec może ubiegać się o obywatelstwo Polskie. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały cudzoziemiec musi spełniać wskazane w ustawie warunki. Mamy kilka typów zezwolenia na pobyt stały, a do każdego z nich niezbędny jest inny komplet dokumentów.

O zezwolenie na pobyt stały może ubiegać się cudzoziemiec, który:

a) jest dzieckiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
b) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe;
c) przez odpowiednio długi okres jest małżonkiem obywatela Polskiego lub posiada ochronę międzynarodową, zgodę na pobyt tolerowany lub humanitarny;
d) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały musi złożyć odpowiednie dokumenty. Wskazanie, które dokumenty będą niezbędne zależy od sytuacji konkretnego cudzoziemca. Pomagamy w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały oraz reprezentujemy cudzoziemców w toku postępowaniu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej jest udzielane cudzoziemcom, którzy przebywali w Polsce przez minimum 5 lat na podstawie innych dokumentów pobytowych. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ma prawo przebywać w Polsce, może również podejmować prace bez dodatkowych formalności. Zezwolenie to jest wydawane bezterminowo. Po odpowiednio długim pobycie na podstawie tego zezwolenia, cudzoziemiec może ubiegać się o obywatelstwo Polskie. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały, cudzoziemiec musi spełniać wskazane w ustawie warunki.

Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej musi złożyć odpowiednie dokumenty. Wskazanie, które dokumenty będą niezbędne zależy od sytuacji konkretnego cudzoziemca. Pomagamy w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz reprezentujemy cudzoziemców w toku postępowaniu.