Kancelaria pomaga cudzoziemcom, jak również obywatelom w sprawach związanych z uzyskaniem (potwierdzeniem) obywatelstwa Polskiego. Obywatelstwo daje osobie, która je posiada najszerszy możliwy wachlarz praw w danym Państwie. Obywatelstwo polskie uprawnia np.: do głosowania w wyborach, ubiegania się o objęcie niektórych urzędów, wykonywania działalności gospodarczej we wszystkich dozwolonych formach, wykonywania pracy bez żadnych dodatkowych formalności. Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, fakt posiadania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, oznacza posiadanie również obywatelstwa Unii Europejskiej i daje uprawnienia np. do głosowania w wyborach europejskich, podejmowania pracy na terytorium innych Państw Unii Europejskiej czy swobodnego poruszania się po innych państwa europejskiej wspólnoty.

Zależnie od sytuacji danej osoby przepisy prawa przewidują trzy podstawowe tryby uzyskania (potwierdzenia obywatelstwa Polskiego), są to potwierdzenie posiadania obywatelstwa Polskiego (dla osób, które posiadały obywatelstwo Polskie w przeszłości), uznanie za obywatela Polskiego oraz nadanie obywatelstwa Polskiego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa Polskiego

O potwierdzenie posiadania obywatelstwa Polskiego występować mogą osoby, które posiadały obywatelstwo Polskie w przeszłości. Tryb ten dotyczy w szczególności takich sytuacji, kiedy np.: osoba nabyła obywatelstwo polskie przez urodzenie (jedno z rodziców bądź oboje posiadali obywatelstwo Polskie w dniu jej urodzenia) i nigdy nie wyrabiała dokumentów to potwierdzających, czy też osoba posiadała w przeszłości obywatelstwo Polskie, jednak następnie opuściła Polskie i mieszkając wiele lat w innym Państwie nie uzyskiwała Polskich dokumentów tożsamości. Aby potwierdzić polskie obywatelstwo, należy przedstawić dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba posiadała w przeszłości Polskie obywatelstwo (polski paszport, polski dowód osobisty) lub dokumenty potwierdzające, że rodzice lub rodzic takiej osoby miał obywatelstwo Polskie w dacie jej urodzenia (akty urodzenia, akty małżeństwa, dowody osobiste, paszporty, dokumenty wojskowe, księgi parafialne). Aby uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa Polskiego trzeba wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa Polskiego do właściwego wojewody.  Kancelaria reprezentuje klientów w tym postępowanie, co sprawia, iż osoba zainteresowana nie ma nawet konieczności osobistej wizyty w urzędzie, co jest szczególnie istotne, jeżeli na stałe mieszka za granicą.

Uznanie za obywatela Polskiego

Standardowym trybem uzyskiwania obywatelstwa Polskiego przez cudzoziemców jest uznanie ich za obywateli Polskich. Aby zostać uznanym za obywatela Polskiego należy spełniać wskazane w ustawie warunki. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie do właściwego Wojewody wniosku o uznanie za obywatela Polskiego.

Z wnioskiem o uznanie za obywatela Polskiego może wystąpić cudzoziemiec, który:

a) przybywa w Polsce, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu;
b) przebywa w Polsce, co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu i jest, od co najmniej 3 lat małżonkiem obywatela Polskiego;
c) przebywa w Polsce, co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
d) jest małoletni oraz przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego przynajmniej jedno z rodziców jest Polakiem;
e) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
f) przebywa w Polsce, co najmniej od 10 lat i posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu;
g) przebywa w Polsce, co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Cudzoziemiec, aby zostać uznany za obywatela polskiego musi złożyć odpowiednie dokument. Poza przypadkami, kiedy cudzoziemiec ma Polskie pochodzenie, aby zostać uznanym za obywatela Polskiego musi przedstawić dokument potwierdzający, iż zna język Polski. Dokumentem takim może być dyplom ukończenia w Polsce szkoły bądź potwierdzenie zdania odpowiedniego egzaminu.

Wskazanie, które dokumenty będą niezbędne zależy od sytuacji konkretnego cudzoziemca. Pomagamy w przygotowaniu kompletu dokumentów, wypełnieniu wniosku o uznanie za obywatela Polskiego oraz reprezentujemy cudzoziemców w tym postępowaniu.

Nadanie obywatelstwa Polskiego

W przypadku cudzoziemców niespełniających warunków do uznania za obywatela Polskiego można zastosować procedurę nadawania obywatelstwa Polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem o nadanie obywatelstwa Polskiego do właściwego Wojewody, który następnie przekazuje go do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W tym przypadku nie ma określonych wymogów, które cudzoziemiec musi spełniać. Nadawanie obywatelstwa polskiego jest uprawnieniem Prezydenta, jednak warto zaznaczyć, że w tej procedurze zwraca się szczególną uwagę na okoliczności dotyczące cudzoziemca, jego dotychczasowe życie, pochodzenie, działalność społeczną, działalność propolską, czas, jaki spędził w Polsce. W tym przypadku również pomagamy w wybranie najlepszej drogi oraz wskazujemy, jakie dokumenty będą potrzebne do wystąpienia w wnioskiem o nadanie obywatelstwa Polskiego.