Cudzoziemiec zamierzający zamieszkać na stałe w Polsce musi zalegalizować tutaj swój pobyt. Najpopularniejszym jego sposobem jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej kolejności, następnie po spełnieniu dodatkowych warunków pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wniosek o kartę pobytu, z tytułu powyższych zezwoleń rozpoznaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

W ostatnich latach liczba osób ubiegających się o kartę pobytu zdecydowanie wzrosła. Niestety urzędy wojewódzkie nie są na to przygotowane, co powoduje, iż pojawia się wiele błędów skutkujących odmową karty pobytu. Powoduje to konieczność złożenia odwołania, karta pobytu będzie mogła być uzyskana przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Cudzoziemcy przybywający do Polski nie od razu orientują się w Polskim prawie oraz wymaganiach, które muszą spełnić. Częstym błędem jest składanie dokumentów w kopiach. Niestety kopii urząd nie bierze pod uwagę, co prowadzi do odmowy wydania karty pobytu. W takiej sytuacji należy dołączyć brakujące dokumenty do odwołania, aby uzyskać kartę pobytu. Urzędy nie kontaktują się też bezpośrednio z cudzoziemcami, co powoduje, że nie wskazują dokładnie, jakich dokumentów oczekują, jednocześnie zwracają uwagę na najmniejsze uchybienia, dzięki którym mogą wydać decyzję odmowną. Oczywiście działanie przez profesjonalnego pełnomocnika pozwala uniknąć powyższych błędów i uzyskać kartę pobytu stosunkowo sprawnie i bezproblemowo. Pełnomocnik będący adwokatem może np. poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty składane w urzędzie, dzięki czemu urząd potraktuje je, jako oryginały, a cudzoziemiec może dalej posługiwać się posiadanym dokumentem. W przypadku posiadania pełnomocnika, przejmuje on całkowity kontakt z urzędem, co pozwala uniknąć kłopotów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, ponieważ wszelka korespondencja kierowana jest na adres pełnomocnika. Istnieje również możliwość stosowania instrumentów prawnych takich jak ponaglenie oraz skarga, dzięki którym strona ma możliwość naciskania na urząd, aby wydał decyzję o karcie pobytu w sytuacji, gdy postępowanie trwa zbyt długo.

Mając na względzie powyżej wskazane komplikacje, stosunkowo często zdarza się, że cudzoziemiec otrzymuje decyzję odmowną karty pobytu, pomimo tego, iż był przekonany, że wszystkie warunki zostały przez niego wykazane. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odwołania. Należy pamiętać, że złożenie odwołania obwarowane jest terminem 14 dni. Odwołanie złożone po terminie nie będzie rozpatrzone, a cudzoziemiec może popaść w nielegalność pobytu w Polsce. W odwołaniu od odmowy karty pobytu strona powinna wskazać, jakie uchybienia popełnił urząd rozpatrując jej sprawę. Niemalże w każdej sprawie urzędy prowadzące sprawę naruszają przepisy, które powinny stosować. Dostrzeżenie tych błędów wymaga jednak znajomości przepisów prawa. Urząd ma obowiązek dbać o interes strony oraz zapewnić jej możliwość uczestniczenia w postępowaniu.

Jeżeli z decyzji odmownej karty pobytu wynika, że strona nie złożyła niezbędnych dokumentów, dokumenty te należy dołączyć do składanego odwołania. Terminowe złożenie dobrze przygotowanego odwołania, z brakującymi dokumentami może sprawić, że Wojewoda sam naprawi swoją decyzję a strona w ciągu miesiąca otrzyma kartę pobytu.

W przeciwnym razie jednak, Wojewoda przesyła sprawę wraz z odwołaniem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W ostatnim czasie średni czas oczekiwania na rozpatrzenie odwołania od odmowy karty pobytu znaczeni się wydłużył. W tym przypadku również jednak, można naciskać na Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pomocą ponagleń i skarg, co często skutkuje nie tylko szybszym wydaniem decyzji, ale również, zasądzeniem na rzecz cudzoziemca odszkodowania przez Sąd za przewlekłe prowadzenie sprawy.

Kancelaria pomaga w przygotowaniu odwołania od odmowy karty pobytu. Możemy przygotować dla Państwa odwołanie, które złożą Państwo sami. Może także wstąpić do sprawy po odmowie wydania karty pobytu oraz reprezentować Państwa, aż do uzyskania tej karty.