Kancelaria, jako jedna z nielicznych, specjalizuje się w sprawach związanych z przyjazdem, pobytem oraz pracą cudzoziemców w Polsce. Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie, pozwala pomóc w najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych sprawach.

Dysponujemy doświadczeniem we wszelkich sprawach związanych z prawem cudzoziemców na terytorium Polski, co pozwala nam znaleźć najlepsze rozwiązania problemów, które wydają się nie do przeskoczenia.

Kancelaria wspiera cudzoziemców podczas całego procesu legalizacji pobytu w Polsce, poczynając od uzyskania wizy wjazdowej, aż finalnie po uzyskanie przez cudzoziemca obywatelstwa Polskiego. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego też w każdym przypadku świadczymy specjalistyczne usługi dopasowane do indywidualnej sytuacji klienta, zgodnie z jego różnorodnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Cudzoziemiec może uzyskać u nas kompleksową pomoc, na najwyższym poziomie, podczas porady prawnej, świadczonej zarówno na indywidulanym spotkaniu z adwokatem, jak i drogą mailową czy telefoniczną.

Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce przez cudzoziemca, niezbędne dokumenty

Częstym problemem, jaki napotykają cudzoziemcy chcący zawrzeć w Polsce związek małżeński jest uzyskanie niezbędnych do tego dokumentów, których ilość może być przytłaczająca dla cudzoziemca. Jednakże dzięki pomocy wykwalifikowanych pracowników Kancelarii, proces ten przebiegnie szybko i sprawnie. Kancelaria posiada bogate doświadczeniu w tym przedmiocie, w szczególności w zakresie kontaktów z placówkami dyplomatycznymi, czy też w uzyskiwaniu postanowienia sądu o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Należy pamiętać, że małżeństwo z obywatelem polskim pozwala na legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce.

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

Cudzoziemcy przyjeżdzający do Polski niejednokrotnie są zobowiązani do posługiwania się przed polskimi urzędami i sądami aktami stanu cywilnego wydanymi w ich Państwie. Zdarzają się sytuacje, kiedy oryginalny zagraniczny dokument nie jest wystarczający, a organy wymagają, aby cudzoziemiec dokonał transkrypcji (to znaczy wpisał swój zagraniczny akt stanu cywilnego do polskich ksiąg). Kancelaria również prowadzi dla klientów sprawy o transkrypcje.

Obsługa pracodawców

Od kilku lat mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby zatrudnianych w Polsce cudzoziemców. W związku z tym, coraz więcej przedsiębiorców jest zainteresowanych powierzeniem cudzoziemcowi pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy regulujące tę kwestię są rozmieszczone w różnych ustawach, wzajemnie się uzupełniających lub wykluczających, co niestety często prowadzi do sytuacji, w których u pracodawcy pojawiają się obawy i wątpliwości, skutkujące niejednokrotnie rezygnacją z chęci zatrudnienia cudzoziemca. Mając na względzie, iż chętnych do pracy cudzoziemców, wykonujących rozmaite zawody, będzie przybywać, prędzej czy później, każdy podmiot zatrudniający pracowników, będzie miał z tą kwestią do czynienia. Temat zatrudniania cudzoziemców jest szczególnie ważny w sytuacji, kiedy w naszym kraju znalezienie niezbędnych rąk do pracy stwarza coraz większe trudności, co bezpośrednio może prowadzić do zahamowania rozwoju nawet najlepiej zorganizowanego przedsiębiorstwa. Kancelaria posiada bogate doświadczenie, w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanej z zatrudnianiem cudzoziemców na najwyższym poziomie. Pomagamy usprawnić zatrudnianie cudzoziemców, proponujemy procedury pozwalające przyspieszyć ten proces oraz uniknąć błędów skutkujących nałożeniem dotkliwych kar.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa cudzoziemców

Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog usług, związanych z cudzoziemcami, świadczonych przez Kancelarię:

 • pomagamy w uzyskaniu karty pobytu;
 • reprezentujemy cudzoziemców w sprawach związanych z legalizacja ich pobytu w Polsce;
 • uzyskujemy dla cudzoziemców: zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu czasowego), zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu stałego), zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej), zgoda na pobyt tolerowany, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca);
 • pomagamy w przygotowaniu wniosku oraz dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemca;
 • pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu obywatelstwa Polskiego (uznanie za obywatela, nadanie obywatelstwa przez prezydenta);
 • prowadzimy sprawy związane z potwierdzeniem posiadania obywatelstwa polskiego dla osób, które nabyły to obywatelstwo w przeszłości;
 • pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji dotyczącej legalnego pobytu cudzoziemców;
 • uzyskujemy legalny pobyt dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie;
 • udzielamy porad w zakresie możliwości podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce;
 • świadczymy kompleksową obsługę pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 • pomagamy przy rejestracji spółek przez cudzoziemców;
 • pomagamy w zakładaniu spółek i rejestracji firmy na terenie Polski oraz w konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • przygotowujemy odwołania od decyzji odmawiających udzielenia karty pobytu;
 • pomagamy w uniknięciu deportacji;
 • uzyskujemy dla klientów wcześniejsze uchylenie zakazu wjazdu na terytorium Polski;
 • reprezentujemy cudzoziemców przed Strażą Graniczną, przed urzędami oraz przed Sądami Administracyjnymi;
 • uzyskujemy zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • rejestrujemy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
 • uzyskujemy informację starosty dla pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca.

Prawnik specjalizujący się w sprawach cudzoziemców w Warszawie

Sprawy cudzoziemców w Warszawie

W Warszawie niewielu prawników świadczy pomoc w zakresie prawa cudzoziemców. Jednak zapotrzebowanie na porady prawne w tym zakresie znacznie wzrasta, co daje się zaobserwować szczególnie w Warszawie. Cudzoziemcy szukają prawnika, który będzie ich reprezentować przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (karta pobytu). Taki prawnik powinien zapewnić cudzoziemcom możliwość szybkiego i sprawnego uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce, przeciwdziałając przewlekłości postępowań w sprawach cudzoziemców, które zdarzają się szczególnie często w Warszawie.

Na czym polega praca prawnika specjalizującego się w sprawach cudzoziemców?

Prawnik specjalizujący się w sprawach cudzoziemców zajmuje się sporządzaniem odwołań od decyzji odmownych i reprezentuje cudzoziemca w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców; a także prowadzi  postępowania w sprawach cudzoziemców przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Prawnik pomaga w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na pobyt oraz udziela pomocy prawnej cudzoziemcom w postaci porad świadczonych na spotkaniach z prawnikiem w kancelarii w Warszawie lub zdalnie — w sytuacji gdy pomoc prawna udzielana jest przez prawnika dla cudzoziemca, który przebywa za granicą i w związku z tym nie jest w stanie przyjechać do Warszawy na spotkanie w Kancelarii.

Zezwolenie na pobyt.

Współpraca z prawnikiem rozpoczyna się od podpisania umowy zlecenia i udzielania prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentacji cudzoziemca w sprawie przed urzędem. Po zawarciu umowy prawnik przygotowuje i przedstawia cudzoziemcowi listę dokumentów niezbędnych, w sprawie danego cudzoziemca, do uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt. Następnie prawnik weryfikuje prawidłowość dokumentacji dostarczonej przez cudzoziemca, a także pomaga w uzyskaniu niektórych dokumentów. W dalszej kolejności prawnik umawia termin spotkania w urzędzie w Warszawie lub innym mieście, podczas którego złożony zostaje kompletny wniosek inicjujący postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce. W toku postępowania prawnik zawsze pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem i gwarantuje wymianę korespondencji związanej ze sprawą. Rolą prawnika jest dopilnowanie, aby postępowanie przebiegało sprawnie, bez przewlekłości i aby cudzoziemiec otrzymał decyzję w najkrótszym możliwym terminie. W każdej chwili cudzoziemiec ma również możliwość skontaktowania się z prawnikiem i uzyskania pełnej informacji na temat postępów w jego sprawie. 

Inne sprawy dotyczące cudzoziemców.

Ponadto do zakresu usług świadczonych przez prawnika należą również wszelkie inne sprawy z zakresu prawa imigracyjnego. Prawnik reprezentuje cudzoziemców przed Strażą Graniczną w sprawach o deportację; cudzoziemców umieszczonych w zamkniętych ośrodkach stężonych poza Warszawą, pomaga także przy rejestracji spółek przez cudzoziemców; reprezentuje cudzoziemców przed sądem w sprawie o uzyskanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego; jak również pracodawców w sprawach o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. Prawnik zajmuje się także sprawami cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie obywatelstwa polskiego lub o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy też reprezentuje osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Prawnik świadczy pomoc w zakresie przeprowadzenia transkrypcji i legalizacji zagranicznych dokumentów.

Prawnik przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty, dostarcza je do odpowiednich urzędów oraz reprezentuje cudzoziemców w toku postępowania administracyjnego.

Prawnik oferuje pomoc w legalizacji pobytu od momentu pierwszego wjazdu do Polski, poprzez kontynuację pobytu, a także problemów związanych z koniecznością opuszczenia kraju. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez cudzoziemców i pracę nie musi być uciążliwa. Mając odpowiednią wiedzą merytoryczną z zakresu prawa administracyjnego, w tym przede wszystkim ustawy o cudzoziemcach, prawnik gwarantuje szybkie, a także sprawne przeprowadzenie postępowania.

Karta pobytu

Zatrudnianie cudzoziemców

Obywatelstwo Polskie

Pobyt Czasowy

Pobyt Stały

Appostille i legalizacja dokumentów

Ślub cudzoziemców

Pobyt rezydenta

Status uchodźcy

Azyl

Deportacja

Emerytury dla Ukraińców

Karta polaka