Kancelaria świadczy pomoc we wszelkich sprawach związanych z dziedziczeniem. Niestety, w życiu każdego z nas przychodzi trudny moment, jakim niewątpliwie jest śmierć kogoś bliskiego. Wydarzenie to, powodujące dziedziczenie, wpływa w istotny sposób na majątek osób najbliższych zmarłego. Dziedziczenie jest to przejście praw i obowiązków zmarłego na jego spadkobierców

Przepisy prawa przewidują dwa główne sposoby dziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe

Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Polega to na tym, że prawo do spadku otrzymują osoby wskazane w kodeksie cywilnym w odpowiedniej kolejności.

W pierwszej kolejności, na skutek dziedziczenia ustawowego powołane do spadku są jego dzieci oraz małżonek.

Jeżeli zmarły nie miał dzieci to podział spadku nastąpi pomiędzy jego małżonkiem a rodzicami.

W przypadku braku dzieci oraz małżonka, to na podstawie dziedziczenia ustawowego cały spadek przypada rodzicom zmarłego.

W przypadku braku, którego z wyżej wymienionych najbliższych zmarłego do dziedziczenia ustawowego mogą również być powołani: rodzeństwo, dziadkowie czy w ostateczności gmina ostatniego miejsca zamieszkania.

Oczywiście wysokość udziału spadkowego przypadającego każdemu ze spadkobierców zależy od indywidualnej sytuacji.

Testament

Prawo przewiduje oczywiście możliwość rozdysponowania posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Można to zrobić poprzez testament. W przypadku, gdy zmarły pozostawia po sobie testament, w którym rozporządza całym swoim majątkiem, wyłączone zostaje dziedziczenie ustawowe. W takiej sytuacji to zmarły decyduje o podziale spadku. Jeżeli jednak spadkodawca w testamencie nie rozporządził całym swoim majątkiem, to pominięte jego składniki będą dziedziczone na podstawie dziedziczenia ustawowego. Testament przewiduje również możliwość wyłączenia danej osoby od dziedziczenia. W testamencie można również pozbawić, osobę potencjalnie uprawnioną, prawa do zachowku.

Wyróżniamy testament zwykły (testament holograficzny) oraz testamenty szczególne. Testamenty szczególne sporządzane są w wyjątkowych okolicznościach, w sytuacji, kiedy nie ma możliwości sporządzenia testamentu zwykłego (testamentu holograficznego). Do sporządzenia testamentów szczególnych konieczna jest obecność świadków oraz w niektórych przypadkach innych wymienionych w ustawie osób, inaczej niż w przypadku testamentu zwykłego.

Testament zwykły (holograficzny) jest najczęstszym sposobem rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. Aby sporządzony testament był ważny musi spełniać następujące warunki:

  • Testament zwykły (testament holograficzny) musi być napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym.
  • Testament zwykły (testament holograficzny) musi być podpisany przez spadkodawcę.
  • Testament zwykły (testament holograficzny) musi zawierać zapisaną datę jego sporządzenia.

Należy pamiętać, że w przypadku sporządzenia dwóch lub więcej testamentów holograficznych, testament sporządzony później uchyla, sprzeczne z nim, rozporządzenia zawarte w testamencie sporządzonym wcześniej.

Testament zwykły może być też sporządzony w formie aktu notarialnego. W tym przypadku treść testamentu wciągana jest przez notariusza do aktu notarialnego.

Prawo przewiduje również możliwości sporządzenia testamentu zwykłego w formie testamentu allograficznego. Jest on sporządzany, w ten sposób, że spadkodawca swoją ostatnią wolę oświadcza wobec wójta (burmistrza, prezydenta) w obecności dwóch świadków.

W testamencie zmarły może dokładnie opisać, który, konkretnie wskazany składnik majątku, komu zapisuje.

Przykład: „Ja Jan Nowak zapisuje mojemu synowi Leonowi Nowakowi mieszkanie znajdujące się przy ulicy Brydżowej 300/12 w Warszawie”.

Może natomiast dokonać jedynie podziału swojego majątku (bądź zapisać go jednej osobie) poprzez wskazanie części majątku, która danej osobie będzie przypadać.

Przykład: „Ja Jan Nowak zapisuje mojemu synowi Leonowi Nowakowi cały swój majątek” albo „Ja Jan Nowak zapisuje ½ mojego majątku mojemu synowi Janowi Kowalskiemu oraz ½ mojego majątku mojej córce Helenie Nowak”

Ochrona przed długami

Będąc uprawnionym do dziedziczenia, możne spadek przyjąć lub odrzucić. W przypadku odrzucenia spadku dziedziczenie na jej rzecz nie następuje. Przyjęcie spadku może nastąpić wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że dziedziczenie następuje, jednak za długi spadkowe spadkobierca odpowiada jedynie do wartości otrzymanego spadku. W praktyce sprowadza się to do tego, że dziedziczący z dobrodziejstwem inwentarza nie może stracić na przyjęciu spadku.

Inaczej sprawa się ma w przypadku przyjęcia spadku wprost. W takiej sytuacji dziedziczenie następuje bez żadnych ograniczeń, a więc spadkobierca odpowiada za wszelkie zobowiązania, które weszły w skład spadku.

Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów:

  • udzielamy porad prawnych w sprawach spadkowych;
  • prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
  • prowadzimy postępowania o dział spadku;
  • prowadzimy sprawy o zachowek;
  • reprezentujemy klientów w trakcie przedsądowych negocjacji dotyczących podziału spadku czy ustalenia wysokości zachowku;
  • pomagamy w przygotowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku o dział spadku, pozwu o zachowek;
  • pomagamy odnaleźć majątek spadkodawcy.