Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń. Posiadamy doświadczenie w występowaniu jako obrońca oskarżonego. Reprezentujemy osoby zatrzymane i pozbawione wolności zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Reprezentujemy zarówno podejrzanych i oskarżonych, jak również pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych. Siedzibą Kancelarii jest Warszawa, prowadzimy jednak sprawy na terenie całego kraju.

Prowadzimy sprawy karne, dotyczące w szczególności czynów przeciwko:

 • rodzinie i opiece (brak należytej opieki, znęcanie się, działanie na szkodę małoletniego, nielegalna adopcja);
 • pracownikom (naruszenie praw pracownika, naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
 • życiu i zdrowiu (morderstwo, pobicie, nieudzielenie pomocy)
 • wolności (nękanie, groźba, porwanie, naruszenie intymności seksualnej);
 • wolności sumienia i wyznania (obraza uczuć religijnych);
 • bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości);
 • czci lub nietykalności cielesnej (zniesławienie, naruszenie nietykalności);
 • działalności instytucji państwowych (napaść na funkcjonariusza, korupcja – łapownictwo czynne i bierne, nadużycie uprawnień);
 • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo);
 • obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie kredytu, wyłudzanie odszkodowania, pranie pieniędzy, pokrzywdzenie wierzyciela);
 • mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo, przywłaszczenie, paserstwo);
 • wolności seksualnej (wykorzystanie seksualne, gwałt, pedofilia)