Kancelaria pomaga również w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Prowadzimy sprawy o:
– rozwód;
– separację;
– alimenty;
– władzę rodzicielską;
– opiekę nad dziećmi;
– podział majątku małżonków.

Rozwód

Rozwód, jest to rozwiązanie związku małżeńskiego zawartego zgodnie z przepisami prawa rodzinnego. Do uzyskania rozwodu niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. W trakcie sprawy rozwodowej sąd bada czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W praktyce, o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego możemy mówić, jeżeli pomiędzy małżonkami przestaną istnieć trzy rodzaje więzi. Chodzi o więź emocjonalną, więź fizyczną i więź ekonomiczną. W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do zaniku jednej lub nawet dwóch z tych więzi, nie można mówić o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, ponieważ nadal istnieje, co najmniej jedna z więzi. Więzią emocjonalną są łączące małżonków uczucia. Więzią fizyczną jest pożycie małżeńskie. Więzią ekonomiczną jest wspólne gospodarowanie, głównie finansowe. Do zainicjowania sprawy rozwodowej konieczne jest wystąpienie do właściwego sądu okręgowego z pozwem o rozwód.

Prawo przewiduje możliwość orzeczenia przez sąd rozwodu bez orzekania o winie, z winy obu małżonków oraz z wyłącznej winy jednego z małżonków. Do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie niezbędna jest zgoda obu małżonków.

SEPARACJA

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może wnieść do sądu pozew o separację. Różnica pomiędzy separację, a rozwodem jest taka, że w przypadku separacji przed sądem należy wykazać tylko, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, czyli zerwana została więź fizyczna, emocjonalna i gospodarcza. Nie trzeba udowodnić, że rozkład pożycia jest trwały. Z pozwem o separację występuje się, jeżeli małżonkowie widzą jeszcze nadzieję na utrzymanie małżeństwa. Tak samo, jak w przypadku rozwodu, w toku sprawy o separację sądową rozstrzyga się, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, bądź na zgodny wniosek stron sąd orzeka o separacji bez orzekania o winie Separacja ma te same skutki jak rozwód, jednak małżonek w separacji nie może wstąpić w nowy związek małżeński.

Na skutek orzeczenia separacji, tak samo jak w przypadku rozwodu, ustaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej.

Małżonkowie pozostający w separacji sądowej mogą na zgodny wniosek żądać orzeczenia przez sąd o zniesieniu separacji, jeżeli pożycie małżeńskie uda się przywrócić. Mogą również wystąpić o orzeczenie rozwodu, jeżeli nie widzą już szans na uratowanie małżeństwa.

ALIMENTY

Alimenty są instytucją prawną polegającą na obowiązku danej osoby do zapewnienia wsparcia finansowego małżonkowi przed lub po separacji małżeńskiej lub rozwodzie (tzw. alimenty na żonę lub alimenty na męża) oraz świadczeń niezbędnych do utrzymania krewnych w linii prostej (alimenty na dzieci, wnuki, rodziców, dziadków itd.). Ponadto, alimenty mogą zostać przyznane na rzecz rodzeństwa.

Każdy z rodziców jest zobowiązany do utrzymywania swoich dzieci. Granice tego obowiązku stanowią usprawiedliwione potrzeby dziecka z jednej strony oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji. Kluczową kwestią jest tutaj wysokość środków potrzebnych na utrzymanie i prawidłowy rozwój dziecka. Nie chodzi tylko o zapewnienie dziecku tak podstawowych rzeczy jak: wyżywienie, miejsce zamieszkania, opieka medyczna czy też możliwość kształcenia. Zasadne jest również to, żeby dziecko mogło np. rozwijać swoje pasje poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia, które nierzadko są płatne, czy wyjeżdżać na obozy językowe albo sportowe. Brane pod uwagę są również potrzeby dziecka w zakresie wyjazdów wakacyjnych czy zimowych, wyjścia do kina, teatru czy też spotkania z rówieśnikami. Przy ustaleniu wysokości alimentów znaczenie mają możliwości zarobkowe rodzica. Ten z rodziców, którego możliwości zarobkowe są wyższe, może zostać obciążony przez sąd obowiązkiem alimentacyjnym w wyższej wysokości niż osoba, której możliwości zarobkowe są mniejsze.

 Po rozwodzie (lub po orzeczeniu separacji) świadczenie alimentacyjne przysługuje temu małżonkowi, który znalazł się w niedostatku. Oznacza to bardzo trudną sytuację materialną, a nie tylko zwykłe pogorszenie się tej sytuacji. Jednak to uprawnienie nie przysługuje małżonkowi uznanemu za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Ponadto małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jest zobowiązany dostarczać drugiemu małżonkowi środków utrzymania nawet wówczas, gdy ten nie znalazł się w niedostatku, ale wystarczy, że w wyniku rozwodu jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu.

Istnieje również możliwość uzyskania świadczenia alimentacyjnego od rodzeństwa czy od dzieci dla rodziców bądź dalszych wstępnych.

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Prawomocny wyrok rozwodowy lub orzekający separację powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że od dnia, w którym wyrok sądu stał się prawomocny małżonkowie stają się współwłaścicielami składników majątku, których byli właścicielami na zasadzie wspólności małżeńskiej. W większości przypadków małżonkowie od razu chcą podzielić majątek, aby każde mogło w całości żyć już na własny rachunek. Prawo dopuszcza możliwość podziału majątku przez sąd już w wyroku rozwodowym.

Podział majątku po rozwodzie może zostać przeprowadzony poza sądem w drodze ugody małżonków albo w postępowaniu sądowym. W pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Zgodnie z przepisami w skład majątku małżonków wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w czasie małżeństwa przez oboje małżonków, a także przez jednego z nich: nieruchomości (np. mieszkanie, działka, dom), ruchomości (np. samochody, sprzęt domowy), wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków (np. czynsz najmu lokalu, procenty z lokat bankowych), środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego każdego oraz kwoty składek zewidencjonowanych w ZUS. Do majątku wspólnego nie wchodzą jednak: rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa (np. jeżeli jeden z małżonków był właściciele domu już przed zawarciem związku małżeńskiego to dom ten stanowi majątek osobisty), rzeczy uzyskane przez dziedziczenie lub darowiznę.

Kiedy zostanie już ustalone, co wchodzi w skład majątku spadkowego, należy przystąpić do próby jego podziału. Każde z małżonków wskazuje, które ze składników chciałoby zostawić dla siebie. Jeżeli małżonkowie dojdą w tej kwestii do porozumienia to mogą wtedy zawrzeć ugodę i uniknąć długiego postępowania sądowego. Nierzadko jednak na tym tle pojawią się konflikty, w tej sytuacji niezbędne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem podział majątku.

Pomagamy w sprawach związanych z podziałem majątku, zarówno poprzez prowadzenie negocjacji ugodowych, jak również reprezentację małżonków przed sądem.

WŁADZA RODZICIELSKA

Sąd rozpatrujący sprawę ma obowiązek w wyroku rozwodowym uregulować sytuację małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków. Ma to na celu dokładne określenie całej palety praw i obowiązków zarówno ojca, jak i matki względem ich wspólnych małoletnich dzieci. Kwestia ta bardzo często jest najtrudniejszą sprawą do rozwiązania podczas rozstania. Przepisy nakazują szczególną uwagę zwrócić na dobro dzieci i na tej podstawie określić kierunek powierzenia władzy rodzicielskiej, a także sposób jej wykonywania przez rodziców. Małżonkowie w trakcie postępowania o rozwód lub o separację, mogą ugodowo wypracować pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli strony nie będą w stanie wypracować takiego porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców rozstrzyga tę kwestię. Sąd może powierzyć władze rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień. W wyjątkowych sytuacjach sąd może pozbawić jednego bądź oboje rodziców władzy rodzicielskiej.

Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem może być również przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego pomiędzy rodzicami, którzy nie byli małżeństwem. W tym przypadku można skierować do sądu sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie tej władzy, ustalenie kontaktów z dziećmi oraz o alimenty. 

Ustalenia wymagają między innymi takie kwestie jak: ustalenie, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkać, kto sprawuje władzę rodzicielska, komu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Ustalenie, które z rodziców, czy może oboje razem, mają wiążące zdanie w istotnych sprawach dziecka (wyjazdy wakacyjne, wyjazdy zagraniczne, sprawy zdrowotne i leczenie, wybór szkoły, przedszkola, wybór zajęć dodatkowych).