W celu legalnego przyjazdu do Polski niezbędne jest uzyskanie przez cudzoziemca wizy. Wyjątkiem są obywatele Unii Europejskiej którzy mogą podróżować do Polski bez zezwolenia, obywatele Państw które mogą przebywać w Polsce 90 dni w okresie 180 dni w ramach ruchu bezwizowego ewentualnie posiadają kartę pobytu w Polsce.

Wydawaniem wiz zajmują się urzędy konsularne.

Rodzaje wiz
Ustawodawca rozróżnia wizy krajowe i wizy Schengen:

  wizy krajowe wizy Schengen
sposób oznaczenia wizy TYP D TYP C
okres ważności   – minimalny okres ważności wizy krajowej to 91 dni, maksymalny – 365 dni.

– minimalny okres ważności wizy Schengen to 1 dzień, maksymalny – 5 lat.
okres pobytu wizy zezwalające na pobyt przekraczający trzy miesiące wizy uprawniają do pobytu w okresie maksymalnie do 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu

Ponadto, prawo przewiduje rozmaite cele pobytu, na podstawie których wiza posiada odpowiednie oznaczenie:

01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych

04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach;

07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku, gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24 ustawy;

W przypadku wizy z oznaczeniami „21”, cudzoziemiec ją posiadające nie będzie miał możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.

Do złożenia wniosku wizowego potrzebne będą:

– zdjęcia;
– ubezpieczenie zdrowotne;
– kopię pierwszej strony dokumentu podróży;
– dokumenty potwierdzające:

 1. cel i warunki planowanego pobytu,
 2. wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy (np. bilety lotnicze powrotne),
 3. inne okoliczności podane we wniosku.

Konsul odmówi wydania wizy w przypadku gdy:

 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 • dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu (art. 65 ust. 2);
 • cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 • cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego;
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokument podróży cudzoziemca nie spełnia jednego z następujących kryteriów:
 1. okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;
 2. zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
 3. został wydany w ciągu ostatnich 10 lat;
 • w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej cudzoziemiec:
 1. złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
 2. zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego;
 • nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu;
 • zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.
 • osoba ubiegająca się o wizę:
 1. przedstawia fałszywy, podrobiony lub przerobiony dokument;
 2. nie przedstawi potwierdzenia co do celów i warunków planowanego pobytu;
 3. nie dostarcza dowodu na posiadanie wystarczających środków utrzymania odpowiednich do długości planowanego pobytu oraz środków pozwalających na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania ani na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że udzieli osobie ubiegającej się o wizę pozwolenia na wjazd, albo nie jest w stanie zgodnie z prawem uzyskać takich środków;
 4. w bieżącym sześciomiesięcznym okresie przebywała już przez trzy miesiące na terytorium państw członkowskich na podstawie wizy jednolitej lub wizy o ograniczonej ważności terytorialnej;
 5. jest osobą, co do której dokonano wpisu w SIS nakazującego odmówić pozwolenia na wjazd;
 6. jest uważana za osobę, której obecność stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub dla stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich, zwłaszcza jeżeli w krajowych bazach danych należących do państw członkowskich jest na temat osoby ubiegającej się o wizę wpis, który z wymienionych względów nakazywałby odmówić pozwolenia na wjazd;
 7. w przypadkach gdy ma to zastosowanie – nie dostarcza dowodu na posiadanie odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego;
 8. poważne wątpliwości budzi autentyczność dokumentów uzupełniających, przedstawionych przez osobę ubiegającą się o wizę, lub prawdziwość ich treści, wiarygodność oświadczeń złożonych przez osobę ubiegającą się o wizę, lub jej zamiar opuszczenia terytorium państw członkowskich, zanim wygaśnie termin ważności wizy, o którą osoba ubiegająca się o wizę występuje;


Każdy nowy wniosek wizowy jest rozpatrywany oddzielnie. Jedna odmowa nie sprawia, że cudzoziemiec nie może po raz kolejny ubiegać się o wizę.