Co do zasady termin jaki organy publiczne mają na załatwienie Twojej sprawy określa art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że załatwienie sprawy administracyjnej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od wszczęcia postępowania. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej termin ten wynosi dwa miesiące.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 § 1  k.p.a, zawiadomić strony. W zawiadomieniu organ musi podać przyczyny zwłoki, wskazać nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do złożenia ponaglenia. Obowiązek zawiadomienia stron o niezałatwieniu sprawy w terminie spoczywa na organie nawet gdy uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

W związku z tym, iż w praktyce postępowań administracyjnych niestety zbyt często dochodzi do przewlekania postępowań to właśnie prawo do wniesienia ponaglenia (i w przypadku braku jego skuteczności – skargi na przewlekłość) stanowi kluczowy mechanizm, dzięki któremu strona może dochodzić swoich uprawnień do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki.

Ponaglenie jest uregulowane w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi że stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia w wypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a.  lub w określonym w art. 36 § 1 k.p.a., ponadto ponaglenie przysługuje stronie w wypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Druga przesłanka może zostać spełniona również, gdy organ co prawda załatwił sprawę w terminie, lecz np. ze względu prostotę sprawy mógł ją załatwić szybciej.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który prowadzi dane postępowanie (lub do organu prowadzącego postępowanie jeśli brak jest organu wyższego stopnia). W ponagleniu należy zawrzeć uzasadnienie, czyli w tym wypadku wskazać, że doszło do bezczynności organu lub przewlekłości postępowania (np. poprzez uchybienie terminu). Organ do którego skierowano ponaglenie ma obowiązek

W przypadku, w którym ponaglenie nie odniesie skutku stronie przysługuje skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego ze względu na siedzibę organu. Należy wskazać, że wymogiem wniesienia skargi jest wcześniejsze wyczerpanie środków zaskarżenia (czyli złożenie ponaglenia).  W przypadku, w którym Sąd uzna skargę za zasadną, wyznacza organowi termin na rozpatrzenie sprawy oraz (jeśli uznał że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa) może przyznać stronie odszkodowanie.