Od kilku lat mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Niestety zatrudnienie cudzoziemca wymaga uzyskania niezbędnych dokumentów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w przypadku niezgodnego z prawem zatrudnienia cudzoziemców, na pracodawcę mogą zostać nałożone kary, a pracownik może zostać deportowany. Prawo regulujące warunki zatrudnienia cudzoziemców czy uzyskiwanie niezbędnych dokumentów (np. zezwolenia na pracę) rozmieszczone w różnych ustawach, wzajemnie się przenikają, a czasem wykluczają. Kancelaria specjalizuje się zarówno w sprawach dotyczących pojedynczych spraw dotyczących, np. uzyskania zezwolenia na pracę, jak i w całkowitej i kompleksowej obsłudze nawet największych pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Coraz więcej pracodawców poszukuje pomocy w postaci porady czy też w całkowitym oddaniu w ręce prawników wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Pomoc pracodawcom

Bogate doświadczenie Kancelarii w zatrudnianiu cudzoziemców oraz obsłudze w tym zakresie wielu firm, pozwala nam przygotować i zaproponować, dostosowany do potrzeb konkretnego podmiotu zatrudniającego cudzoziemców, projekt współpracy, co bardzo często przekłada się dla przedsiębiorców w wymierne korzyści nie tylko czasowe, ale przede wszystkim finansowe. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania oraz ograniczyć czas oczekiwania na pozytywne zakończenie sprawy, ze względu na znajomość funkcjonujących w urzędach procedur. Często spotykamy się z sytuacją, że pracodawcy rezygnując z zatrudnienia cudzoziemca ze względu na konieczność oczekiwania na uzyskanie potrzebnego dokumentu. Istnieją rozwiązania prawne, które pozwalają czas ten zdecydowanie skrócić. Zapraszamy do kontaktu.

Legalne zatrudnienie cudzoziemców

Podstawową kwestią, jaką należy rozróżniać przy ocenie możliwości zatrudnienia cudzoziemca jest legalny pobyt i legalna praca. Aby cudzoziemiec mógł zostać zatrudniony musi on przebywać w Polsce legalnie oraz posiadać dokument uprawniający go do pracy.

Dokumentami uprawniającymi do pracy są przede wszystkim zezwolenie na pracę oraz oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę wydaje Wojewoda na wniosek pracodawcy. W zezwoleniu wskazany jest pracodawca oraz minimalne warunki zatrudnienia.. Czas oczekiwania na zezwolenie na pracę wynosi około miesiąca.

Zależnie od pracy jaką ma wykonywać cudzoziemiec, pracodawca powinien uzyskać jedno z 5 typów zezwolenia na pracę:

  1. Zezwolenia na pracę typu A – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w Polsce na rzecz polskiego pracodawcy;
  2. Zezwolenia na pracę typu B – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie pełnił funkcję w zarządzie osoby spółki;
  3. Zezwolenia na pracę typu C – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski, jeżeli pracodawca posiada oddział w Polsce;
  4. Zezwolenia na pracę typu D – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski do realizacji usługi tymczasowej, jeżeli pracodawca nie posiada oddziału w Polsce;
  5. Zezwolenia na pracę typu E – zezwolenie na pracę uzyskiwane w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski w innym celu niż wymagające (zezwolenia na pracę typu A, B, C, D.(typ E).

Pomagamy w uzyskaniu wyżej wymienionych zezwoleń, zarówno poprzez udzielanie wyczerpujących porad prawnych, jak i poprzez uzyskiwanie tych zezwoleń dla pracodawcy. W przypadku zlecenia nam uzyskania zezwolenia, pracodawca nie musi brać udziału w postępowaniu, ponieważ występujemy jako jego pełnomocnik.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

W przypadku obywateli Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy istnieje możliwość zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które pracodawca rejestruje w urzędzie pracy. Czas oczekiwania na zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wynosi kilka dni. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy pozwala na zdecydowanie szybsze powierzenie pracy cudzoziemcowi, jednak doznaje ograniczenia czasowego oraz może zostać zastosowane wyłącznie do cudzoziemców posiadających obywatelstwo jednego ze wskazanych wyżej Państw.

Wyjątki i wątpliwości

W związku z licznymi przepisami regulującymi zatrudnianie cudzoziemców, w praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, które są trudne do oceny pod względem możliwości zatrudnienia danego cudzoziemca. Jest grupa osób, których zatrudnienie nie wymaga zezwolenia na pracę (np. studenci studiów stacjonarnych, absolwenci polskich szkół posiadający zezwolenie na pobyt stały, rezydent długoterminowy Unii Europejskiej, małżonkowie obywateli polskich, cudzoziemcy posiadający ochronę międzynarodową czy Kartę Polaka). Pojawiają się również wątpliwości co do możliwości pracy cudzoziemca w czasie oczekiwania na kartę pobytu (praca na pieczątce). Jednakże każda z takich sytuacji wymaga analizy, w związku z czym zapraszamy do kontaktu celem uzyskania porady prawnej.